Integritetspolicy

Plate Impact värnar om din personliga integritet

Plate Impact AB, org.nr. 559378-4845 (”Plate Impact” eller ”vi”), värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter om dig som:

 • slutanvändare av vår tjänst,
 • representant för ett företag som är befintlig eller potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner till oss,
 • besöker vår hemsida,
 • ansöker om anställning hos oss, och
 • är aktieägare eller innehavare av andra finansiella instrument som kan omvandlas till, konverteras till eller ger rätt att förvärva aktier i Plate Impact samt dig som är representant för sådan person (”aktieägare”).

Vid frågor om vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

Personuppgiftsansvarig

Plate Impact är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Slutanvändare av vår tjänst

Plate Impact kan komma att behandla följande information om dig som slutanvändare av vår tjänst:

 • Person- och användarinformation, såsom namn, e-postadress, användarnamn, lösenord och arbetsgivare eller uppdragsgivare.
 • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets-ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).
 • I förekommande fall uppgifter från våra utvärderingar och undersökningar.

Representanter för kunder, leverantörer och samarbetspartners

Plate Impact kan komma att behandla följande information om dig som representant för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners:

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer,
  e-postadress, titel och arbetsgivare eller uppdragsgivare.
 • Uppgifter som du som företagsrepresentant förmedlar till Plate Impact per e-post, per telefon, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • Kund-, leverantörs- och/eller samarbetsavtal.
 • Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT m.m.
 • Uppgifter om reklamationer.
 • I förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning (t.ex. i anledning av företagsevenemang eller möten).
 • I förekommande fall uppgifter från utvärderingar och undersökningar.

 

Representanter för potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners

Plate Impact kan komma att behandla följande information om dig som representerar en potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner:

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e‑postadress, titel och arbetsgivare eller uppdragsgivare.
 • Uppgifter som du som företagsrepresentant förmedlar till oss per e‑post, per telefon, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.,
 • I förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning (t.ex. i anledning av företagsevenemang eller möten).

Besökare av Plate Impacts hemsida

Plate Impact kan komma att behandla följande information om dig som besöker vår hemsida:

 • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets-ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

Arbetssökande hos Plate Impact

Plate Impact kan komma att behandla följande information om dig som arbetssökande hos oss:

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e‑postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
 • Uppgifter i personligt brev och CV (inkl. i förekommande fall bild).
 • Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med rekrytering.

Aktieägare

Plate Impact kan komma att behandla följande information om dig som aktieägare:

 • Person- och kontaktinformation, såsom personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Innehav av aktier eller andra finansiella instrument.
 • Finansiell information, t.ex. information om rösträtt på bolagsstämma, aktieägande och rättigheter för ägandet.
 • information om fullmaktshavare som företräder aktieägare.
 • information om god man, pantsättning och panthavare samt andra anteckningar i aktieboken.
 • övriga upplysningar som lämnats av dig eller den organisation du företräder.

Hur samlar Plate Impact in dina personuppgifter?

Slutanvändare av vår tjänst

När det gäller slutanvändare samlas dina personuppgifter in direkt från dig, t.ex. när du registrerar ett konto hos oss i vår tjänst, när du är i kontakt med oss via t.ex. e-post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler.

Representanter för befintliga och potentiella kunder, leverantörer och samarbetsparter

När det gäller representanter för befintliga och potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners samlas dina personuppgifter i regel in från det företag eller organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig, t.ex. via e‑post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler eller i samband med företagsevenemang eller möten. Plate Impact kan även komma att använda externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera befintlig information, t.ex. med titel och kontaktinformation.

Besökare av Plate Impacts hemsida

När det gäller besökare av Plate Impacts hemsida inhämtar vi uppgifter direkt från dig i samband med att du besöker vår hemsida.

Arbetssökande hos Plate Impact

När det gäller arbetssökande hos Plate Impact inhämtar vi uppgifter direkt från dig i samband med rekryteringen. I samband med rekrytering kan dina personuppgifter även komma att överlämnas till oss från det bemannings-, rekryterings-, eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom.

Aktieägare

När det gäller aktieägare samlas dina personuppgifter in direkt från dig eller från tredje part, såsom fullmaktahavare som företräder dig.

Varför behandlar Plate Impact dina personuppgifter och med vilken laglig grund?

De ändamål som vi avser att behandla dina personuppgifter för samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Slutanvändare av vår tjänst

Ändamål

Laglig grund

Vi behandlar din person- och användarinformation för att du och därmed din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska kunna använda vår tjänst.

Behandlingen är nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att fullgöra avtalet med vår kund, dvs. företaget som du arbetar för (intresseavvägning).

Vi behandlar enhetsinformation för att säkerställa driften av vår tjänst samt för att kunna utveckla tjänsten för att anpassa den bättre utifrån hur den används.                   

Behandlingen är nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att förbättra och utveckla vår tjänst (intresseavvägning).

Vi behandlar i förekommande fall uppgifter från utvärderingar och undersökningar i syfte att utveckla och utvärdera vår verksamhet och vår tjänst.

Behandlingen är i förekommande fall nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse att utveckla, förbättra och utvärdera vår verksamhet och vår tjänst (intresseavvägning).

 

Representanter för kunder, leverantörer och samarbetspartners

Ändamål

Laglig grund

Vi behandlar din person- och kontaktinformation, kund-, leverantörs-, och /eller sambetsavtal samt uppgifter som du förmedlar till oss genom våra olika kommunikationskanaler för att kunna hålla kontakten med dig i egenskap av representant för en kund, leverantör eller samarbetspartner och för att kunna fullgöra avtalet med det företag som du representerar.

Behandlingen är nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte fullgöra avtalet med kund, leverantör, eller samarbetspartner, dvs. företaget som du representerar (intresseavvägning).

Vi behandlar information i kund-, leverantörs, och/eller samarbetsavtal samt betalningsinformation för att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Plate Impacts rättsliga förpliktelser.

Vi behandlar dina person- och kontaktuppgifter för att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Plate Impacts varumärke och tjänst (t.ex. utskick av nyhetsbrev och annat marknads-föringsmaterial, inbjudan till våra evenemang, möten och andra sammankomster m.m.).

Behandlingen är nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke och vår tjänst till dig som representant för det företag eller den organisation som du representerar (intresseavvägning).

Vi behandlar uppgifter från utvärderingar och undersökningar för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet och våra tjänster.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utvärdera och utveckla vår verksamhet och vår tjänst (intresseavvägning).

Vi behandlar betalningsinformation för att kunna motta betalning från kunder vid köp av Plate Impacts tjänst.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.

 

Vi behandlar uppgifter om reklamationer för att kunna bemöta och kompensera kunder vid reklamationer.

Behandlingen är nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte att fullgöra avtalet med den kund som du representerar (intresseavvägning).

Vi behandlar i förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning för att kunna bjuda på mat och dryck vid t.ex. företagsevenemang och möten samt för att kunna anpassa lokalerna för sådana evenemang och möten.

Behandlingen är nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att kunna arrangera t.ex. företagsevenemang och möten (intresse-avvägning).

 

Representanter för potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners

Ändamål

Laglig grund

Vi behandlar din person- och kontaktinformation samt eventuella andra uppgifter som du förmedlar till oss via våra kommunikationskanaler för att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Plate Impacts varumärke och tjänst (t.ex. utskick av nyhetsbrev och annat marknads-föringsmaterial, inbjudan till våra evenemang och andra sammankomster m.m.).

Behandlingen är nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke och vår tjänst till dig eller till företaget eller organisationen som du representerar (intresseavvägning).

Vi behandlar i förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning för att kunna bjuda på mat och dryck vid t.ex. företagsevenemang och möten samt för att kunna anpassa lokalerna för sådana evenemang och möten.

Behandlingen är nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att kunna arrangera t.ex. företagsevenemang och möten (intresse-avvägning).

 

 

Besökare av Plate Impacts hemsida

Ändamål

Laglig grund

Vi behandlar enhetsinformation för att säkerställa driften av Plate Impacts hemsida samt för att kunna utveckla hemsidan för att anpassa den bättre utifrån hur den används.

Behandlingen är nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att förbättra och utveckla vår hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder och samarbetspartners (intresseavvägning).

 

Rekrytering (arbetssökande hos Plate Impact)

Ändamål

Laglig grund

Vi behandlar din person- och kontaktinformation, uppgifter i personligt brev och CV och övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med rekrytering för att kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.

Behandlingen är nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att personer med rätt kompetens arbetar för oss (intresseavvägning).

 

Aktieägare (inkl. representanter för aktieägare)

Ändamål

Laglig grund

Vi behandlar din person- och kontaktinformation, information om ditt innehav av aktier eller andra finansiella instrument, finansiell information och dylik information för att kunna uppfylla Plate Impacts skyldigheter gentemot dig som aktieägare enligt bolagets bolagsordning.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Plate Impacts avtalsenliga förpliktelser gentemot dig enligt bolagsordningen (fullgörande av avtal).

Avseende representanter för aktieägare så är behandlingen nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot våra aktieägare (intresseavvägning).

Vi behandlar din person- och kontaktinformation, information om ditt innehav av aktier eller andra finansiella instrument, finansiell information och dylik information för att kunna uppfylla Plate Impacts skyldigheter gentemot dig och övriga aktieägare enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Plate Impacts rättsliga förpliktelser enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning (rättslig förpliktelse).

Avseende representanter för aktieägare är behandlingen nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot våra aktieägare (intresseavvägning).

Vi behandlar din person- och kontaktinformation för att kunna distribuera av aktieägarrelaterad information.

Behandlingen är nödvändig för att Plate Impact på ett snabbt och korrekt sätt ska kunna informera aktieägare och andra intressenter om bolagsrelevant information (intresse-avvägning).

 

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter för t.ex. kunder, leverantörer och samarbetsparter lagras under den tid vi bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen som du representerar. Radering sker när vi får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av dig i egenskap av företagsrepresentant.

För närmare information om hur länge Plate Impact lagrar specifika personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontaktinformation” nedan.

Till vilka lämnar Plate Impact ut dina personuppgifter?

Plate Impact lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot dig, kunder och/eller samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Tredje part

Anledningen till att person-uppgifterna lämnas ut till tredje part

Leverantör av molntjänster

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av molntjänster eftersom Plate Impact lagrar viss information i molntjänster.

Leverantörer och samarbetspartners

Plate Impact kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer och/eller samarbetspartner om sådana leverantörer eller samarbetspartner behöver dina person-uppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för oss.

Myndigheter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Avyttring

För det fall Plate Impact avser att överlåta hela eller delar av bolagets verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

Allmänheten

Plate Impacts aktiebok är offentlig och hålls tillgänglig hos Plate Impact för alla som vill ta del av den. De uppgifter som framgår i aktieboken lämnas därför ut på begäran.

Protokoll och röstlängd från bolagsstämma kan komma att lämnas ut till på stämman närvarande aktieägare samt till Bolagsverket, revisorer och andra som Plate Impact har en lagenlig skyldighet att lämna ut protokollet till eller annars bedömer det lämpligt att lämna ut protokollet till.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Plate Impact bedriver sin verksamhet i Sverige och behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter inom landet. Våra leverantörer och samarbetspartners bedriver dock verksamhet i flera länder. Detta innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES, t.ex. i tillämpliga fall ingå s.k. standardavtalsklausuler som är godkända av EU-kommissionen (tillgängliga på Europeiska kommissionens hemsida).

Du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om eventuella tredjelandsöverföringar. Våra kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontaktinformation” nedan.

Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Vårt syfte med användningen av ovan nämnda sociala medier att representanter för befintliga och potentiella kunder och samarbetspartners ska kunna interagera och ha kontakt med oss via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Plate Impacts kundservice och tjänster lättillgängliga genom flera olika kanaler. Vi analyserar även användningen av våra sociala medier för att kunna marknadsföra vårt varumärke och tjänst på ett relevant sätt. Behandlingen är nödvändig för Plate Impacts berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

Dina rättigheter

 

Rätt till information

Plate Impact har tagit fram denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi strävar efter att vara så transparanta som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om huruvida Plate Impact behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter så har du rätt att få en kopia på uppgifterna samt information om b.la.:

·         vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar,

·         vad personuppgifterna används till,

·         hur länge uppgifterna kommer att sparas,

·         vilka personuppgifterna har delats med, och

·         varifrån uppgifterna kommer.

Det kan finnas omständigheter som medför att information inte ska lämnas ut, till exempel på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller att ett utlämnande av informationen medför nackdelar för andra.

Rätt till rättelse

Om de personuppgifter Plate Impact har om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att få dina personuppgifter rättade eller uppdaterade.

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Plate Impact kommer då att radera personuppgifterna i följande fall:

·         om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för,

·         om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket,

·         om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas,

·         om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse,

·         om personuppgifterna har behandlats olagligt,

·         om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet, och

·         om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Rätt att göra invändningar

När personuppgifter behandlas på den lagliga grunden intresseavvägning har du när som helt rätt att göra invändningar mot behandlingen. Om du invänder mot behandlingen får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om vi visar att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Om du gör en invändning mot direkt marknadsföring kommer vi inte längre behandla dina uppgifter för det ändamålet.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.

Rätten till begränsning gäller bl.a. när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till dataportabilitet

Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål om Plate Impacts behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Plate Impact har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

Cookies

Plate Impact använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på vår hemsida samt för att förbättra hemsidan och att leverera en bättre och mer personlig service. För mer information om hur vi använder cookies, se cookiepolicy.

Om du inte lämnar dina uppgifter till Plate Impact

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss så kommer vi inte att kunna fullgöra våra rättsliga och/eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller det företag eller den organisation som du representerar. För aktieägare innebär detta att du inte kommer att kunna utöva dina rättigheter som aktieägare, inbegripet att delta i och rösta vid bolagsstämma.

Uppdateringar av integritetspolicyn

Plate Impact gör löpande ändringar i denna policy. Vid ändringar av denna policy kommer vi att publicera den justerade policyn på vår hemsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, vår behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

Plate Impact AB

Org.nr: 559378-4845

Postadress: Föreningsgatan 14, 411 27 Göteborg

E-post: hello@plateimpact.com